Wykorzystujemy pliki cookies.
Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ

Obowiązek informacyjny

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że PH-U "ANDPOL" s.c., ul. Falista 4A/7N, 61-249 Poznań, NIP: 7822248540 (zwane dalej Administratorem) przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy przekazać Państwu następujące informacje:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest PH-U "ANDPOL" s.c., ul. Falista 4A/7N, 61-249 Poznań, NIP: 7822248540

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie:

na adres poczty elektronicznej: andpol@andpol.poznan.pl

telefonicznie:  61 872 90 44, 501 107 811

fax: 61 875 52 52

za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PH-U "ANDPOL" s.c., ul. Falista 4A/7N, 61-249 Poznań,

2. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

Wykonanie Umowy Sprzedaży oraz przesłanie spersonalizowanej informacji handlowej w ramach marketingu bezpośredniego.

Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b - wykonanie umowy

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadniony interes administratora

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania,  adres prowadzenia działalności/ adres, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer konta bankowego, jeżeli płatność dokonywana jest poprzez rachunek bankowy.

Wykonanie umowy o świadczenie usługi zawieranej drogą elektroniczną.

Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b - wykonanie umowy

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadniony interes administratora

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania,  adres prowadzenia działalności/ adres, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer konta bankowego, jeżeli płatność dokonywana jest poprzez rachunek bankowy.

Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaży

Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b - wykonanie umowy

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadniony interes administratora

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania,  adres prowadzenia działalności/ adres, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer konta bankowego, jeżeli płatność dokonywana jest poprzez rachunek bankowy.

Marketing.

Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a - zgoda

Okres przetwarzania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego

Prowadzenie księgowości podatkowej.

Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. c - prawny obowiązek administratora

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Zakres przetwarzanych danych: mię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania,  adres prowadzenia działalności/ adres, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadniony interes administratora

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania,  adres prowadzenia działalności/ adres, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer konta bankowego, jeżeli płatność dokonywana jest poprzez rachunek bankowy.

 

III. KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe udostępniamy:
1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:

handlowcom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług;

firmie, prowadzącej naszą księgowość;

firmie archiwizującej nasze dane - w zakresie backupu danych z komputerów i serwerów

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne

podmiotom obsługującym płatności

dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej

III. PROFILOWANIE 

Administrator może wykorzystywać na stronie internetowej sklepu mechanizmy profilowania do celów marketingu bezpośredniego, jednak nie mają one wpływu na zautomatyzowane podejmowanie decyzji przez Administratora do celów zawarcia bądź nie zawarcia umowy. Efektem profilowania może być wskazanie produktu, który może zainteresować kupującego.

IV PRAWA OSOBY, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE 

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia

cofnięcia zgody w dowolnym momencie

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

sprzeciwu

sprzeciwu dotyczące marketingu bezpośredniego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

pocztę tradycyjną na adres: PH-U "ANDPOL" s.c., ul. Falista 4A/7N, 61-249 Poznań, adres poczty elektronicznej: andpol@andpol.poznan.pl
V. OCHRONA DANYCH 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a w szczególnosci poprzez wprowadzenie odpowiednich polityk ochrony danych.